Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/o-nas/ciekawostki/geodezja-i-kartografia-1/81,Historia-sluzby-geodezyjno-kartograficznej-w-Poznaniu.html
28.05.2024, 21:46

Historia służby geodezyjno-kartograficznej w Poznaniu

W I połowie XX wieku w magistracie, nazwanym później Zarządem Miejskim Stołecznego Miasta Poznania, funkcjonował Urząd Pomiarów, którego kierownikiem był inż. Ignacy Kaczmarek. Po wyzwoleniu miasta spod niemieckiej okupacji w 1945 roku w Zarządzie Miejskim Stołecznego Miasta Poznania powołany został Wydział Pomiarów, który swe zadania realizował poprzez mierniczych przysięgłych. W latach 1948 – 1951 w Wydziale Pomiarów zostało powołane stanowisko kierownika oddziału technicznego. Z kolei w latach 1951 – 1956 powstał oddział administracji miernictwa, a następnie w latach 1956 – 1958 w Zarządzie Miejskim zadania służby geodezyjno-kartograficznej realizował Dział Geodezji.

Od 1958 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium Rady Narodowej realizowane były zadania geodezyjne oraz prowadzony był kataster, którego kierownikiem był inż. Franciszek Kaminek.
W wyniku następnej reorganizacji 1 stycznia 1961 roku wyodrębniono z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miejska Pracownię Geodezyjną, a dwa lata później utworzono także Zarząd Gospodarki Terenami Miasta Poznania. Następna reorganizacja z 1968 roku spowodowała ponowne połączenie obu tych jednostek. W efekcie powstał Zarząd Geodezji i Gospodarki Terenami Miasta Poznania. W 1973 roku nastąpiły dalsze przekształcenia, które spowodowały oddzielenie zadań wiązanych z geodezją i gospodarką terenami tworząc dwie instytucje: Biuro Geodezji i Kartografii oraz Zarząd Gospodarki Terenami.

Rok później, w 1974 roku, z Biura Geodezji i Kartografii utworzono Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, które przejęło funkcje związane z wykonawstwem geodezyjnym. Zadania administracyjne Biura Geodezji zostały realizowane przez Biuro Geodety Miejskiego.
Zarząd Gospodarki Terenami oraz Biuro Geodety Miejskiego jako samodzielne jednostki funkcjonowały do 1984 roku. Wówczas powstał Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Poznaniu. Dalsza reorganizacja nastąpiła w 1991 roku i dotyczyła połączenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego tworząc Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
 

Opcje strony