System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej (SIP) to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych opisujących środowisko geograficzne przez podanie cech geograficznych i opisowych. Dane geograficzne określają położenie i kształt obiektów oraz zjawisk przestrzennych, natomiast dane opisowe je charakteryzują. SIP działa w Poznaniu od sierpnia 2003 r.

Nadrzędnymi celami SIP w Poznaniu są:

 • zwiększenie efektywności przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu Miasta,
 • integracja danych przestrzennych, rozmieszczonych w różnych wydziałach i jednostkach miejskich oraz tworzenie infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej,
 • dostarczanie niezbędnych informacji w procesie zarządzania miastem,
 • udostępnienie informacji pracownikom Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w celu ułatwienia i przyspieszenia prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • dostarczenie jednostkom miejskim niezbędnych danych geodezyjno-kartograficznych, potrzebnych do realizacji zadań statutowych,
 • udostępnienie informacji osobom zainteresowanym w celu ułatwienia orientacji w przestrzeni miasta i procesów zachodzących na jego obszarze.

Poznański SIP wyróżnia się szerokim zakresem zawartych w nim informacji pozyskiwanych z różnych jednostek miejskich. Dane prezentowane są na ok. 500 warstwach tematycznych (m.in.: numeracja porządkowa nieruchomości, klasyfikacja dróg, zabytki, mapa akustyczna, obiekty użyteczności publicznej, opieka zdrowotna). Pełen zakres informacji udostępniany jest pracownikom Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Część danych (z wyłączeniem przede wszystkim danych osobowych) można sprawdzić w internecie pod adresem http://sip.poznan.pl

Przykładowy zakres informacyjny SIP-u:

 • elementy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • planowanie przestrzenne,
 • procesy urbanistyczne i architektoniczne,
 • nadzór budowlany,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona środowiska,
 • zieleń miejska,
 • infrastruktura drogowa,
 • oświata,
 • ochrona zdrowia,
 • rewitalizacja i rozwój miasta,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny miasta,
 • ochrona zabytków,
 • podział miasta na różne rejony, obwody, rewiry,
 • fizjografia aglomeracji poznańskiej.

 

Opcje strony

do góry