Systemowa ochrona znaków geodezyjnych

Geodeci

Systemowa ochrona znaków geodezyjnych

Systemowa ochrona znaków geodezyjnych prowadzona jest w GEOPOZie od 2018 roku z coraz większym rozmachem. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane w imieniu Prezydenta Miasta Poznania przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Znak geodezyjny. Co to takiego?

Znak geodezyjny to znak z trwałego materiału, określający położenie punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Podlega on ochronie.

– W Poznaniu podchodzimy do ochrony znaków systemowo. Polega ona na bieżącym sprawdzaniu stanu znaków, usuwaniu pozostałości zniszczonych lub uszkodzonych znaków oraz wnioskowaniu o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia sprawcy zniszczenia znaków – mówi Andrzej Rachuta, Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Kierownik MODGiK.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

– GEOPOZ w myśl przysięgi Hipokratesa, że lepiej zapobiegać niż leczyć, prowadzi działania zwiększające przepływ informacji o stanie znaków geodezyjnych położonych na terenie miasta – mówi Paweł Gandecki, specjalista  ds. osnów geodezyjnych. – Dzięki temu minimalizujemy ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia tych znaków podczas prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.

GEOPOZ podejmuje szereg działań, które wspierają ochronę znaków. W Systemie Informacji Przestrzennej utworzono specjalną funkcjonalność, która  pozwala na wyszukiwanie zmian podmiotowych na nieruchomościach, na których znajdują się znaki geodezyjne.

Innym wartym podkreślenia działaniem jest opiniowanie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu pod kątem występowania ewentualnych kolizji z punktami osnowy podczas narad koordynacyjnych prowadzonych w GEOPOZie. Proces opiniowania nie wpływa na długość narady koordynacyjnej, ponieważ wszystkie narady odbywają się elektronicznie za pośrednictwem Portalu Projektanta. Praktycznie natychmiast do zainteresowanych stron dociera informacja o występowaniu w pobliżu projektowanej infrastruktury punktów osnowy oraz informacja o obowiązku ochrony występujących w terenie znaków geodezyjnych.

Współpraca z miejskimi jednostkami. Porozumienie z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi

Aby gruntownie wzmocnić ochronę znaków geodezyjnych na terenie Poznania, GEOPOZ nawiązuje współpracę z jednostkami miejskimi prowadzącymi inwestycje infrastrukturalne oraz mającymi w zakresie swojej działalności prowadzenie podobnych inwestycji. Wynikiem tej inicjatywy stało się podpisanie w 2018 roku Porozumienia między GEOPOZem a Spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Spółka ta prowadzi w imieniu i na rzecz miasta większość inwestycji związanych z budową i przebudową dróg, obiektów inżynierskich, placów, parkingów, obiektów sportowych i innych obiektów kubaturowych, służących realizacji zadań własnych miasta Poznania.

 – GEOPOZ został wpisany w ten proces inwestycyjny. Po wszczęciu procedury zamówienia publicznego na roboty budowlane, PIM zawiadamia GEOPOZ o planowanej dacie przekazania wykonawcy placu budowy, ogólnym zakresie planowanych robót budowlanych, obszarze objętym inwestycją oraz danych kierownika projektu – opowiada Paweł Gandecki. – Kierownik, który z ramienia PIM realizuje zadanie inwestycyjne przekazuje do GEOPOZu wszelkie informacje. Na podstawie zawiadomienia pracownik GEOPOZu sprawdza stan znaków geodezyjnych przed rozpoczęciem prac budowlanych i po ich zakończeniu, uczestniczy w przekazaniu wykonawcy placu budowy oraz jego odbiorze. Porozumienie obliguje wykonawcę robót budowlanych do odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych w realizowanym procesie inwestycyjnym, aby po skończonej inwestycji stan znaków pozostał niezmieniony.

Właściwy kierunek

Podobne Porozumienie zostało podpisane w 2020 roku między GEOPOZem a spółką AQUANET S.A., która zarządza siecią wodociągową oraz kanalizacyjną na terenie miasta. Jest ona odpowiedzialna za większość inwestycji związanych z zadaniami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

– Zawarcie porozumień stworzyło przestrzeń do współpracy oraz wypracowania dobrych praktyk w zakresie ochrony znaków geodezyjnych podczas prowadzenia procesów inwestycyjnych. Wpłynęło to na poprawę świadomości wykonawców robót budowlanych o istocie znaków geodezyjnych i konieczności ich ochrony. Po zawarciu porozumień na obszarach objętych inwestycją nie utracono żadnego punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej – podsumowuje Andrzej Rachuta.

Wszystkie zniszczone i uszkodzone znaki geodezyjne zostały odtworzone lub w przypadku największych inwestycji, zostały założone nowe punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej.

– Nasze podejście do ochrony znaków geodezyjnych w sposób systemowy jest właściwym kierunkiem. GEOPOZ będzie dążyć do podpisania podobnych porozumień z innymi jednostkami miejskimi, których działalność może wpłynąć na stan znaków geodezyjnych – kończy Paweł Gandecki.


 

Opcje strony

do góry