Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/o-nas/osiagniecia/64,Osiagniecia-ZGiKM-GEOPOZ-lata-2018-2013.html
28.05.2024, 21:12

Osiągnięcia ZGiKM GEOPOZ (lata 2018-2013)

 • 2018: Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania - 3D , który jest dostępny pod adresami: sip.poznan.pl/model3d oraz sip.poznan.pl. To pionierski projekt w skali kraju. GEOPOZ jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji. Model trójwymiarowy odzwierciedla ludzką percepcję. Jest bardziej przyjazny odbiorcy niż opracowania dwuwymiarowe.
  Wizualizacja 3D miejskich obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Podobne modele z powodzeniem funkcjonują w Berlinie, Rotterdamie czy Helsinkach.
  Pod względem organizacyjnym poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Głównym powodem utworzenia modelu 3D była potrzeba doskonalenia procesów realizowanych przez Miasto Poznań. Model będzie wspierał działania miasta w zakresie: planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego. Wizualizacja 3D wspiera procesy rewitalizacyjne, jest doskonałym sposobem na wsparcie konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska, wzbogaca oferty dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta, ułatwia tworzenie planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych. W zakresie ochrony środowiska umożliwia prowadzenie analiz dotyczących rozprzestrzeniania się fal akustycznych, elektromagnetycznych oraz zanieczyszczeń powietrza. Właściwie każdy rejestr, zawierający dane przestrzenne o mieście, może stać się źródłem informacji wizualizowanej w modelu 3D – np. rejestr meldunkowy, rejestr zabytków, pomników, zieleni czy reklam. Model nie jest skierowany wyłącznie dla urzędników, bardzo ważną grupę odbiorców  stanowią mieszkańcy Poznania, przedsiębiorcy, naukowcy i wszystkie osoby zainteresowane przestrzenią miasta.

 

 • 2018: Uruchomienie e-usług publicznych: GEOPOZ uruchomił 5 portali adresowanych do geodetów, rzeczoznawców majątkowych, komorników, projektantów oraz obywateli i przedsiębiorców:
  Portal Klienta
  Portal Rzeczoznawcy
  Portal Komornika
  Portal Projektanta
  Portalu Geodety
  Profesjonaliści uzyskali m.in. możliwość elektronicznego: zgłaszania prac geodezyjnych, uzgadniania dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu czy też pozyskiwania informacji dotyczących cen i wartości nieruchomości oraz informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowań komorniczych. Z kolei obywatele i przedsiębiorcy mogą zamówić w sposób elektroniczny m.in.: mapę zasadniczą do celów informacyjnych, mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów, szkice i zarysy pomiarowe. Uruchomiono obsługę klientów przez Internet, łącznie z usługą płatności elektronicznej. Klient jest obsługiwany bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie, co zwiększa dostępność i usuwa bariery w zakresie pozyskiwania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dla mieszkańców Poznania oznacza to również oszczędności kosztów związanych z koniecznością dojazdu do GEOPOZu, korespondencji papierowej czy komunikacji telefonicznej. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 • 2013: Fotografia termalna - System Informacji Przestrzennej, prowadzony przez ZGiKM GEOPOZ, został wzbogacony o nowe informacje, przydatne dla mieszkańców, zarządców nieruchomości i instytucji Miasta Poznania. Dzięki wykonaniu lotniczych zdjęć termalnych opracowano ortofotomapę termalną dla całego obszaru Poznania. Kontrola termalna terenów zurbanizowanych wynika przede wszystkim z potrzeby ograniczenia zużycia energii i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Zastosowanie w tym celu fotografii termalnej z pułapu lotniczego pozwala na szybkie zarejestrowanie stanu „cieplnego” na obszarze całej badanej aglomeracji, a także umożliwia okresowe monitorowanie wytypowanych obiektów powierzchniowych w trakcie ich eksploatacji. Na podstawie takich zdjęć, ZGiKM GEOPOZ opracował termalną ortofotomapę, dzięki której Poznań zyskał kompleksową informację o wielkości strat cieplnych we wszystkich budynkach i budowlach oraz o jakości ocieplenia ścian i dachów budynków prywatnych i obiektów publicznych. Zgromadzono dane pozwalające na przeprowadzenie analiz stanu przesyłowych sieci ciepłowniczych i zarejestrowano anomalie cieplne występujące na terenie miasta. Dzięki temu termalna ortofotomapa może stanowić doskonałe narzędzie w zakresie planowania ociepleń budynków oraz remontów urządzeń ciepłowniczych. Serdecznie zachęcamy do korzystania ze zbioru zdjęć lotniczych oraz termalnej ortofotomapy w Systemie Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ.

Opcje strony