Osiągnięcia

Osiągnięcia ZGiKM GEOPOZ (lata 2012-2008)

 • 2012: 20 lat opracowań mapowych z dziedziny fotogrametrii lotniczej w Dziale Fotogrametrii w ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu - Jubileusze skłaniają do refleksji. Refleksja o „poznańskiej fotogrametrii” wynika z postępów cywilizacji, której rozwój wpływa na wzrost zapotrzebowania Miasta Poznania na produkty tego rodzaju (związane z zarządzaniem miastem i jego przestrzenią). Fotogrametria jest dziedziną nauk technicznych, zajmującą się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu drogą rejestracji pomiaru lub interpretacji numerycznych otrzymanych z sensorów na podstawie zdjęć lotniczych. Miasto Poznań jako jedno z pierwszych miast w Polsce już od 1992 roku podjęło działania zmierzające do pozyskiwania informacji o terenie metodami fotogrametrii lotniczej. Właśnie wtedy zamówiono pierwsze zdjęcia lotnicze dla części miasta i opracowano z nich wektorową mapę. Wynikało to z konieczności sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Poznania. W latach 1994-95 w ZGiKM GEOPOZ w ramach prac związanych z budową katastru miejskiego powstał projekt utworzenia systemu map miejskich Poznania. Założono, że będą trzy poziomy prezentacji przy jednoczesnym przenikaniu informacji na ich poszczególnych poziomach. Dla jednego z tych poziomów przyjęto metodę pozyskiwania informacji na podstawie zdjęć lotniczych. Wówczas powstała technologia mapy miejskiej opracowanej metodami fotogrametrii lotniczej. Produkt ten, w postaci bazy danych dla miasta Poznania, został nagrodzony 1997 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „za wybitne osiągnięcia twórcze w architekturze, budownictwie, geodezji i kartografii’’. Potwierdziło to słuszność naszego działania technologicznego. Warto podkreślić, że technologia wypracowana w Dziale Fotogrametrii ZGiKM GEOPOZ ma unikatowy charakter i jest podstawą dla Systemu Informacji Przestrzennej. Poza wykorzystaniem w SIP-ie, na podstawie obecnie zamawianych zdjęć lotniczych z pikselem nie większym niż 5 cm, jest tworzona i aktualizowana w zakresie wybranych treści mapa zasadnicza 1:500. Kolejnym zagadnieniem prowadzonym w Dziale Fotogrametrii jest ortofotomapa czyli kartometryczny obraz terenu w formie rastrowej (mapa rastrowa). Mapa ta jest wykorzystywana do różnych celów z zakresu informacji przestrzennej. Ostatnie nowości opracowywane w Dziale to zdjęcia i ortofotomapa termalna czyli tzw. „mapa strat ciepła” dla miasta Poznania, dzięki którym będzie można określać obiekty emitujące dużą ilość ciepła. Wskazanie tych miejsc odpowiednim służbom i instytucjom pozwoli na rozpoczęcie analizy przepuszczalności cieplnej obiektów i ich modernizację lub naprawę ewentualnych uszkodzeń, co zmniejszy stratę ciepła w drodze od elektrociepłowni do odbiorcy. oprac. Brygida Łoś, kierownik Działu Fotogrametrii ZGiKM GEOPOZ
   
 • 2012: "Erasmus Mundus - Join Doctorate for Business Intelligence" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przystąpił w charakterze partnera stowarzyszonego do programu "Erasmus Mundus". Program ten jest przedsięwzięciem naukowym, którego celem jest wspólne kształcenie doktorantów w przedmiocie technologii informatycznych w obrębie BI (Business Intelligence) przez konsorcjum pięciu europejskich uczelni: Politechniki Poznańskiej, Universite Libre de Bruxelles (Belgia), Aalborg University (Dania), Technische Universitaet Dresden (Niemcy) oraz Universitat Politechnica de Catalunya (Hiszpania). ZGiKM GEOPOZ, w ramach realizacji porozumienia o współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, będzie uczestniczył w programie dostarczając tematy rozpraw doktorskich oraz organizując stanowiska pracy dla doktorantów zainteresowanych zagadnieniami samorządów lokalnych. Do programu "Erasmus Mundus" włączyły się uniwersytety, instytuty badawcze, centra komputerowe oraz wiodące firmy komputerowe z całego świata. Obok ZGiKM GEOPOZ, na liście partnerów stowarzyszonych znalazły się m.in. uniwersytety z Hongkongu i Seulu, Rosyjska Akademia Nauk, firmy Microsoft oraz Oracle. Warto podkreślić, że ZGiKM GEOPOZ, reprezentujący Miasto Poznań, jest jedynym przedstawicielem sektora samorządowego. Szczegółowe informacje oraz pełna lista partnerów stowarzyszonych znajduje się na stronach Universite Libre de Bruxelles pod adresem: http://it4bi-dc.ulb.ac.be
 • 2012: GEOPOZ na Euro - Euro 2012 dobiegło końca – na kilkanaście czerwcowych dni Poznań stał się miejscem piłkarskich rozgrywek i spotkań fanów tej dyscypliny z całej Europy. Po sportowych emocjach przyszedł czas na podsumowanie prac związanych z organizacją imprezy, w których uczestniczył także Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, prowadzący System Informacji Przestrzennej. Dzięki włączeniu się Zarządu do prac organizacyjnych nad imprezą, Miasto uzyskało narzędzie informatyczne, w którym na bieżąco gromadzone były projekty i materiały operacyjne, a dla mieszkańców i kibiców uruchomiło interaktywną mapę. Prace nad powstaniem narzędzi trwały kilka miesięcy i uczestniczyło w nich Biuro EURO 2012 oraz Zespół ds. Obsługi Komunikacyjnej złożony z przedstawicieli różnych jednostek miejskich. Rolę integratora opracowań i dokumentów pełnił ZGiKM GEOPOZ, który zbierał informacje od poszczególnych jednostek zaangażowanych w przygotowania do Euro 2012. Otrzymywane dane pracownicy GEOPOZu wprowadzili do Systemu Informacji Przestrzennej, z którego zapewniono przepływ wybranych informacji na oficjalne strony internetowe Miasta. Dzięki takiemu rozwiązaniu Miasto zyskało kompletne narzędzie przydatne przy pracach związanych z organizacją Euro 2012, a kibice i osoby mieszkające lub przebywające w Poznaniu praktyczną pomoc w poruszaniu się po mieście. Pod adresem www.poznan.pl w zakładce „Cyfrowa mapa” znalazł się pakiet informacji dla mieszkańców i gości dotyczący m.in.: stref kibica, rekomendowanych postojów taksówek, punktów medycznych, parkingów, wiosek kibica czy tras dodatkowych linii autobusowych, które kursowały w dni meczowe. Mapa zyskała pozytywne opinie użytkowników, a ZGiKM GEOPOZ – satysfakcję ze wsparcia tak prestiżowej sportowej imprezy.
 • 2012: Porozumienie w ramach programu "Akademicki i Naukowy Poznań" - celem porozumienia, podpisanego przez Miasto Poznań z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetem Przyrodniczym, jest uściślenie wzajemnej współpracy stron na płaszczyźnie badawczo-rozwojowej, odnoszącej się do zasobów informacji przestrzennych opisujących obszar Miasta Poznania. Wychodząc naprzeciw potrzebom naukowym i dydaktycznym uniwersytetów, Miasto Poznań deklaruje udostępnienie informacji pochodzących z miejskich baz źródłowych.
  Zasobem, w którym Miasto Poznań gromadzi zintegrowane informacje z różnych dziedzin działalności jest System Informacji Przestrzennej, prowadzony przez ZGiKM GEOPOZ. W systemie tym, obok dużej ilości warstw tematycznych, dostępne są funkcjonalności pozwalające na wykonywanie analiz i raportów dotyczących przestrzeni Miasta. Całość systemu oparta jest na mapie numerycznej bieżąco aktualizowanej metodami fotogrametrii lotniczej. Udostępnienie zbioru informacji przestrzennych SIP uniwersytetom przyczyni się do usprawnienia realizacji prac badawczych, naukowych i dydaktycznych.
  Dzięki porozumieniu stworzy się także dogodne warunki do korzystania przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne z opracowań powstałych na uniwersytetach. Prace, które zostaną wykonane na materiałach pochodzących z SIP będą integrowane z Systemem i dostępne w miejskiej sieci korporacyjnej dla zainteresowanych jednostek. Tą drogą udostępniane będą Miastu wyniki prac badawczych realizowanych m.in. na Wydziale Biologii, Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska UP.
 • 2010: Sala Obsługi Klienta - Sala zdobywa bardzo wysokie oceny zarówno wśród klientów, jak i gości, którzy ją wizytują. Pani Lidia Danielska – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyraziła swoją opinię w piśmie do Prezydenta Miasta Poznania, w który między innymi zauważyła, że: „… Sala Obsługi Klienta, oprócz oczywistych walorów estetycznych, gwarantuje klientom komfort załatwianych spraw, co w rzeczywisty sposób przekłada się na jakość obsługi, rozumianej jako sprawność i profesjonalizm w bezpośrednich kontaktach obywatela z urzędem. Pozwala to tworzyć tak potrzebny pozytywny obraz administracji geodezyjnej i kartograficznej, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także w wymiarze całego województwa wielkopolskiego.”
  Więcej informacji o Sali Obsługi Klienta
 • 2008/2009: Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej – GEOPOZ dokonał modernizacji poziomej osnowy szczegółowej wraz z włączeniem dawnych osnów pomiarowych oraz ich wyrównania ścisłego w trzech układach współrzędnych. Powyższe prace wykonano pierwszy raz na taką skalę. Ich wynikiem jest wysokiej jakości osnowa pomiarowa, będąca podstawą dokonywanych pomiarów geodezyjnych. Przełoży się ona na dużą dokładność map i obliczanych powierzchni oraz dokładność wytyczeń projektowanych obiektów.
 • 2008: Moduł Systemu Adresowego - w dniu 1 lipca 2008 roku uruchomiono Moduł Systemu Adresowego (MSA). Aplikacja, zapewniając realizację zadań z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic, usprawnia nadawanie numerów porządkowych, umożliwia ewidencjonowanie tych numerów, ich zasięgów oraz prowadzenia rejestru nazw i zasięgów ulic i placów na obszarze m. Poznania. Opierając się o dane ewidencji gruntów i budynków daje możliwość określenia położenia punktów adresowych i tym samym określenia położenia nieruchomości w przestrzeni miasta. Umożliwia ujednolicanie danych w zakresie numerów porządkowych gromadzonych w różnych rejestrach. Część opisowa oparta jest o bazę danych Oracle a część graficzna aplikacji wykorzystuje narzędzia ESRI oferujące funkcje Geograficznych Systemów Przestrzennych pozwalających na odczyt i prezentowanie danych przestrzennych. Dane dotyczące numeracji i nazw ulic zawarte są w bazie danych przeglądarki Mapy Miejskiej Poznania – Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) – ogólnodostępnej bazie poprzez intranet i internet.

Opcje strony

do góry