Osiągnięcia

Osiągnięcia ZGiKM GEOPOZ (lata 2008-1997)

 • 2008: Inicjatywa „ZGiKM GEOPOZ jako zwrotnica danych dla Miasta Poznania” - to idea wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej do integracji danych przestrzennych, potrzebnych Urzędowi Miasta Poznania, miejskim jednostkom organizacyjnym i podmiotom prawnym. Wykorzystano w niej narzędzia SOA (architekt informatycznego zorientowania na usługi) oraz narzędzia GIS (ESRI). Umożliwi ona tworzenie dedykowanych usług dla grup użytkowników w Poznaniu (m.in.: wspomaganie zarządzania kryzysowego, zarządzanie przestrzenią miasta).
 • 2006: Aplikacja informatyczna wspomagająca aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków - dużym osiągnięciem GEOPOZu było stworzenie narzędzia informatycznego służącego do półautomatycznej aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie elektronicznych zawiadomień o zmianie, tworzonych przez Sąd. Narzędzie wykorzystuje Integrującą Platformę Elektroniczną gromadzącą dane podatkowe, informacje z wydziałów ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków. To autorski projekt GEOPOZu o znaczeniu ogólnopolskim. Projekt został złożony w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • 2004: System Informacji Przestrzennej (SIP) - w lipcu 2004 roku GEOPOZ przejął wiodącą rolę w procesie tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Stan prac nad Systemem w 2005 roku został wysoko oceniony przez audytora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., który przeprowadził w ZGiKM GEOPOZ audyt zewnętrzny. We wrześniu 2005 roku SIP został zaprezentowany na seminarium zorganizowanym podczas podczas XI Międzynarodowych Targów GEA 2005. Poziom poznańskiego rozwiązania SIP został wysoko oceniony, a Poznań zaliczono do samorządów mających największe osiągnięcia w tym zakresie. Wdrożony SIP stał się kluczowym narzędziem wspierającym proces zarządzania Miastem. W latach 2006-2010 do ważniejszych projektów SIP należy zaliczyć:
  1. utworzenie narzędzi do przeprowadzania analiz weryfikujących poprawność danych z deklaracji podatkowych i spójność bazy podatkowej systemu KSAT z bazą ewidencji gruntów i budynków i bazami prowadzonymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.
  2. wprowadzenie rozwiązania eliminującego "papierową" korespondencję między ZGiKM GEOPOZ a Wydziałem Finansowym i Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami. Tradycyjny przepływ dokumentów został zastąpiony przekazywaniem plików pdf w Systemie Informacji Przestrzennej.
  3. uruchomienie wyszukiwarki grobów na dziewięciu cmentarzach Poznania.
  4. publikację ewidencji gruntów i budynków oraz systemu adresowego na obszarze powiatu poznańskiego - na podstawie porozumienia podpisanego przez Prezydenta Miasta Poznania i Starosty Powiatu Poznańskiego.
  5. wdrożenie systemu baz danych PostgreSQL. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystywanie nowych funkcji bazodanowych i operacji na geometrii obiektów - obliczanie liczby mieszkańców, przeglądanie rynku nieruchomości, inne analizy obszarów.
  6. opublikowanie w sieci intranetowej i internetowej słowników referencyjnych definiujących oznaczenia geodezyjne nieruchomości, właściwe nazewnictwo ulic i obowiązującą numerację porządkową nieruchomości.
 • 1997: Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w 1997 roku zakończono tworzenie numerycznej Mapy Miasta Poznania w skali 1:2000 metodą fotogrametryczną w warstwach: sytuacyjno-wysokościowej, ewidencyjnej i infrastruktury technicznej. Praca autorstwa Janusza Andrzejewskiego, Brygidy Łoś i Ireny Winnowicz pt. „Opracowanie technologii i wykonanie numerycznej Mapy Miasta Poznania metodą fotogrametrii” uzyskała nagrodę II stopnia MSWiA za wybitne osiągnięcia twórcze w architekturze, budownictwie, geodezji i kartografii za 1997 rok. W nagrodzonej technologii mapa numeryczna jest nadal prowadzona i systematycznie aktualizowana.

Opcje strony

do góry