Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Projekt zrealizowany

Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług.

Miasto Poznań zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"

Cel główny projektu:

Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu PZGiK i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy GESUT.

Cele szczegółowe:

 • Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla miasta Poznania do 2021 roku.
 • Uruchomienie nowych, dojrzałych elektronicznych usług Systemu PZGiK w zakresie uzgadniania i opiniowania bazy GESUT w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej do 2022 roku.
 • Zwiększenie dostępność kompletnych danych ewidencyjnych w zakresie kartoteki budynków i lokali celem okresowego zasilania systemu ZSIN.
 • Udostępnienie usługi danych przestrzennych IIP WMS dla trzeciej grupy tematycznej – użyteczność publiczna - nazwy podmiotu władającego.


W ramach projektu zrealizowane zostały:

 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
 • Nadzór inspektorski w zakresie modernizacji egib
 • Utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla fragmentu obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań
 • Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne.
 • Promocja projektu

Efekty:

 • Wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie założenia inicjalnej bazy danych GESUT, w tym podjęcie czynności związanych z uzgodnieniem i opiniowaniem bazy GESUT z podmiotami władającymi siecią uzbrojenia terenu,
 • Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości danych PZGiK w zakresie danych EGiB przez założenie kartoteki budynków i lokali dla dwóch obrębów ewidencyjnych,
 • Usprawnienie procesów związanych z prowadzeniem baz danych PZGiK przez MODGiK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i wdrożenia Portalu Branżowego,
 • Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań,
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Poznania poprzez poprawę jakości danych GESUT kluczowych dla procesu inwestycyjnego oraz rozszerzenie pakietu usług informacyjnych z tym związanych, co w szczególności dotyczy powszechnej usługi danych przestrzennych, będącej elementem Lokalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (LIIP) umożliwiającej dostęp do (zharmonizowanych) danych sieci uzbrojenia terenu wraz z informacją o jej władającym.

Wartość projektu: 1 679 983,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 427 985,54 PLN

Opcje strony

do góry