Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/o-nas/wielkopolski-regionalny/1261,Projekt-zrealizowany.html
28.05.2024, 22:30

Projekt zrealizowany

Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług.

Miasto Poznań zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług”.
 

Cele projektu:

Celem strategicznym projektu było zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących miasta Poznania przez przedsiębiorców i obywateli. W szczególności celem projektu było usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych i komorników – poprzez uruchomienie dedykowanych tym interesariuszom e-usług. Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie usprawnienia dostępu do państwowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego.


Cele szczegółowe:

 • ucyfrowienie, podniesienie jakości i uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Poznania przez wykonawców prac geodezyjnych oraz obywateli i przedsiębiorców, poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości,
 • zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Poznania przez obywateli, którzy są właścicielami, władającymi nieruchomościami lub posiadają interes prawny.

Celami pośrednim projektu są:

 • wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim,
 • poprawa efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców związanych z pozyskiwaniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów ewidencyjnych,
 • zeskanowano i opisano metadanymi archiwalne materiały geodezyjne,
 • uruchomiono e-usługi publiczne w zakresie dotyczącym: obsługi sprzedaży przez Internet produktów dla obywateli, obsługi komorników, obsługi rzeczoznawców, spersonalizowanej obsługi geodetów oraz obsługi narad koordynacyjnych,
 • zintegrowano wykorzystywane systemy informatyczne,
 • kontrola techniczna w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków,
 • promocja projektu.

Efekty:

 • liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt,
 • liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1 200 000 szt,
 • liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja – 5 szt.,
 • liczba zakupionych środków trwałych – 3 szt.,
 • liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 2 szt.,
 • liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1 200 000 szt.,
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 0 EPC,
 • liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 20 000 szt.,
 • liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną - 6000 osób/rok.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczne urządzenia skanujące (3 skanery) oraz oprogramowanie:
• system do opisu dokumentów cyfrowych metadanymi,
• rozbudowa oprogramowania GIS w celu uruchomienia i zarządzania e-usługami.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 276 237,41 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 307 618,78 PLN

Więcej o projekcie

Przeczytaj, co pisały o nim media

 

Opcje strony