Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://geopoz.poznan.pl/geo/o-nas/wielkopolski-regionalny/1662,Projekt-w-trakcie-realizacji.html
28.05.2024, 21:05

Projekt w trakcie realizacji

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

Powiat Poznański w partnerstwie z Miastem Poznań, realizującym swoje zadania z pomocą Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, rozpoczął realizację projektu.

Projekt jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. Źródłem tego w głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej. Zaobserwować można istotne zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych.

Cel strategiczny

Celem strategicznym projektu ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

Cele szczegółowe

Cel strategiczny będzie możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji celów szczegółowych, tj. m.in. poprzez:

 • pozyskanie referencyjnych danych fotogrametrycznych, danych LIDAR oraz opracowanie modelu 3D oraz danych dziedzinowych MeSIP;
 • budowę metropolitalnej platformy informacyjnej;
 • zwiększenie jakości i dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych na temat Metropolii Poznań.

Cele pośrednie

Celami pośrednimi projektu są:

 • poprawa efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • rozwój elektronicznych systemów dostępu do usług publicznych;
 • integracja danych gromadzonych przez poszczególne podmioty administracyjne,
 • zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi i innymi instytucjami publicznymi;
 • wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim.

Realizacja projektu umożliwi wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych m.in.:

 • metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej, obejmującej np. przestrzenne konsultacje społeczne,
 • wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług publicznych,
 • metropolitalnego banku danych zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane referencyjne (przede wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz dane fotogrametryczne zawierające trójwymiarowy model zobrazowania terenu tzw. model 3D).

MeSIP usprawni procesy

MeSIP usprawni realizowane w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie:

 • planowania przestrzennego,
 • obsługi infrastruktury technicznej,
 • komunikacji i transportu,
 • zarządzania mieniem komunalnym,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony przyrody,
 • ochrony zabytków,
 • działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i wzmocnienia wizerunku Metropolii Poznań.

Kluczowi użytkownicy

Kluczowymi użytkownikami systemu powstałego w ramach Projektu będą mieszkańcy obszaru Metropolii Poznań oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

Rola GEOPOZu w projekcie

Miasto Poznań jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

 • Przeprowadzenie modernizacji SIP Miasta Poznania, który stanie się częścią MeSIP. Współpraca obu systemów będzie zapewniona dzięki ich interoperacyjności i harmonizacji danych,
 • Wsparcie merytoryczne Partnera wiodącego w realizacji Projektu przez powołanie centrum kompetencyjnego, którego zadaniem będzie dostarczenie praktycznej i technicznej wiedzy w szczególności w zakresie opracowań fotogrametrycznych, budowy modelu 3D oraz rozwiązań i technologii GIS / SIP.

ZGiKM GEOPOZ w ramach projektu pełni funkcję tzw. Centrum Kompetencyjnego SIP oraz pomocniczego centrum obliczeniowego na potrzeby analiz i modelowania 3D. Jednostka ta ponadto będzie uczestniczyć w definiowaniu dokumentacji technicznej postępowań przetargowych.

Finansowanie

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Kwota projektu: 16 692 124,38 PLN
Kwota dofinasowania: 14 000 000,00 PLN

Opcje strony