Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Kudłaszyk, geopoz@geopoz.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 061 8271 534. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ znajduje się w Poznaniu, przy ulicy Gronowej 20.

 1. Do GEOPOZu można dojechać samochodem lub komunikacją miejską (autobusami lub tramwajami). Aktualny rozkład jazdy można sprawdzić na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Trasa od przystanków do wejścia wynosi mniej niż czterysta metrów i brak na niej miejsca odpoczynku.
 2. Nie wyznaczono preferowanych ścieżek dojścia. Prosimy o szczególną ostrożność, ponieważ część trasy prowadzi przez ciągi pieszo-jezdne.
 3. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ma szerokość dwóch metrów dziewięćdziesięciu centymetrów i z trzech stron otaczają je barierki. Dodatkowe trzy miejsca znajdują się po drugiej stronie drogi na płatnym parkingu. Dla osób posiadających karty parkingowe wydane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności są one bezpłatne.
 4. Budynek jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno dla klientów – do Sali Obsługi Klienta, drugie dla pracowników biurowca. Oba znajdują się od strony ulicy Gronowej i od strony marketu Eurospar. Obsługa klienta odbywa się wyłącznie w Sali. W razie potrzeby organizowane jest spotkanie z pracownikiem merytorycznym. W wyjątkowych sytuacjach dostęp do dalszej części budynku odbywa się ze wsparciem pracownika ZGiKM GEOPOZ.
 5. Nad wejściem do Sali Obsługi Klienta jest zainstalowany głośnik systemu kierującego dźwiękowo. Urządzenie współpracuje z aplikacją YourWay, pomaga osobom niewidomym i słabowidzącym znaleźć wejście do budynku.
 6. Wejście nie ma progu, jest dostępne z poziomu chodnika.
 7. Do Zarządu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Na parterze znajduje się winda, która obsługuje pierwsze piętro Sali Obsługi Klienta. Z windy może korzystać osoba poruszająca się na wózku. Jest wyposażona w sygnały dźwiękowe. Panel przycisków w kabinie znajduje się po prawej stronie na wysokości około jednego metra odległości od podłogi. Przyciski są podświetlone oraz oznaczone alfabetem Braille'a. Dodatkowo jest informacja głosowa. Na tylnej ścianie zamontowane jest lustro na całej wysokości kabiny. Drzwi windy otwierają się automatycznie.
 9. Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem. Na poręczach zamontowano nakładki w alfabecie Braille'a.
 10. Na pierwszym piętrze znajduje się Sala Obsługi Klienta. Po lewej stronie przed wejściem zainstalowano Plan Tyflograficzny. Plan jest wyposażony w beacon umożliwiający namierzenie za pomocą telefonu.
 11. Drzwi na Salę Obsługi Klienta otwierają się automatycznie. Po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny obsługiwany przez pracownika Kancelarii. Punkt informacyjny wyposażony jest w pętlę indukcyjną stanowiskową oraz pętlę indukcyjną przenośną. Wszystkie pomieszczenia na Sali są oznaczone w alfabecie Braille'a. Przeszklenia poszczególnych pomieszczeń są podkreślone kontrastowym pasem kolorystycznym.
 12. Na końcu Sali po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do toalety, z której może skorzystać osoba poruszająca się na wózku. Wyposażona jest w system przywołujący
 13. W Sali Obsługi Klienta znajduje się System Kolejkowy, nie jest dostosowany do osób z dysfunkcjami wzroku.
 14. W Zarządzie można poprosić o pomoc pracownika posługującego się językiem migowym. Po wcześniejszym umówieniu się, można skorzystać na miejscu z usług tłumacza języka migowego.
 15. Komunikacja z osobami słabosłyszącymi jest możliwa różnymi sposobami, w tym celu udostępniony został numer telefonu 532-926-134 do kontaktu tekstowego.
 16. W budynku wykonana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach. Wdrożony jest system powiadomień głosowych i przeciwpożarowych.
 17. Oznaczono drogi ewakuacyjne.
 18. W Zarządzie opracowany jest Plan Ewakuacyjny. Przeprowadzane są okresowo szkolenia z zakresu zasad postępowania na wypadek ewakuacji dla pracowników.
 19. Zarząd zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji za pomocą krzesła ewakuacyjnego.
 20. Wybrani pracownicy Sali Obsługi Klienta uczestniczyli w szkoleniach Obsługi Klienta ze szczególnymi potrzebami.
do góry