Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Roszak-Malanowicz, monika.roszak@geopoz.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 061 8271 559. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ znajduje się w Poznaniu, przy ulicy Gronowej 20.

 1. Do GEOPOZu można dojechać samochodem lub komunikacją miejską (autobusami lub tramwajami). Aktualny rozkład jazdy można sprawdzić na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Trasa od przystanków do wejścia wynosi ok. 350 metrów i nie występują na niej miejsca odpoczynku.
 2. Nie wyznaczono preferowanych ścieżek dojścia. Prosimy o szczególną ostrożność, ponieważ część trasy dojścia prowadzi przez ciągi pieszo-jezdne.
 3. Miejsce parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami ma szerokość 2,9 metra i z trzech stron otaczają je barierki. Dodatkowe 3 miejsca znajdują się po drugiej stronie drogi na płatnym parkingu należącym do prywatnego właściciela. Dla osób posiadających karty parkingowe wydane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności są one bezpłatne.
 4. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno dla klientów – do Sali Obsługi Klienta, drugie dla pracowników biurowca. Oba znajdują się od strony ulicy Gronowej i od strony marketu Eurospar. Obsługa klienta odbywa się wyłącznie w Sali. W razie potrzeby organizowane jest spotkanie z pracownikiem merytoryczny. W wyjątkowych sytuacjach wstęp do dalszej części budynku odbywa się ze wsparciem pracownika ZGiKM GEOPOZ.
 5. Wejście do Sali Obsługi Klienta, winda i sama Sala, która znajduje się na 1 piętrze, są przystosowane do poruszania się osoby na wózku.
 6. System kolejkowy w Sali nie jest dostosowany do osób z dysfunkcjami wzroku.
 7. W Zarządzie nie ma pętli indukcyjnej.
 8. W Zarządzie nie ma planów tyflograficznych, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a, fakturowych oznaczeń nawierzchni, ani oznaczeń kontrastowych.
 9. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy Sali Obsługi Klienta.
 10. Do Zarządu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W Zarządzie można skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym, a po wcześniejszym umówieniu się można skorzystać na miejscu z usług tłumacza polskiego języka migowego.
 12. W Zarządzie istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami.
 13. Zarząd zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji za pomocą krzesła ewakuacyjnego.
do góry